بازدیدها: 2

پرس حرارتی داغی ۱۰۰ در ۸۰

پرس حرارتی پنوماتیک و هیدرولیک ۱۰۰ در ۸۰