بازدیدها: 0

پرس حرارتی دومیزه سایز بزرگ

پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰
پرس حرارتی ۱۰۰ در ۸۰
پرس حرارتی ۱۰۰ در ۱۲۰