لذت پرینت دلخواه با دلخواه پرینت

دستگاه پرس حرارتی پته زنی کامپیوتری

دستگاه پرس پته زنی کامپیوتری بلوچی

این ویدئو را حتما ببینید پادکست های مفید برای شما دستگاه پرس حرارتی پته زنی کامپیوتری دستگاه پرس حرارتی پته زنی کامپیوتری که با این دستگاه پته زنی بروش کامپیوتری انجام میشود . در این سیستم یک پرس حرارتی و یک پلاتر برای چاپ طرح پته زنی روی پارچه های مربوطه بلوچی دارید .   […]